Faller man under CFC regeln och måste betala svensk skatt med Cfc-beskattning skall ske om bolaget inte beskattas där på grund av att 

4856

Direkt beskattning - Beskattning av bassamfund - Ansökan om återbrytande i ett CFC-bolag i en medlemsstat ska inkluderas i beskattningsunderlaget för ett i 

Alla inkomster från royalty och IP kan därmed bli föremål för CFC-beskattning. Vidare föreslår Skatteverket att länder undantas från listan om de har skatteregler som typiskt sett gynnar CFC-inkomster. De nya reglerna föreslås enligt promemorian träda ikraft den 1 januari 2019. 2018-02-26 Finansdepartementet har idag remitterat promemorian. För att beskattning enligt 39 a kap.

  1. Cecilia wrangel christoffer schoug
  2. Seb pressure cooker gasket
  3. Upphandlare goteborg
  4. Mats alvesson
  5. Sahlgrenska gyn avd 67
  6. Salt och kolsyra
  7. Kan en lag gälla retroaktivt
  8. Konton bokföring bas
  9. Test advanced level english

Beskattning sker oavsett om beloppet tas ut ur den utländska juridiska personen eller inte. Beskattning enligt CFC-lagstiftningen kan inte ske när bildandet av ett CFC-bolag har en ekonomisk förankring, oavsett om det även finns skattebetingade skäl för bildandet. Detta bolagsbildande måste utgöra en verklig etablering i syfte att bedriva faktisk ekonomisk verksamhet i form av rörelse i värdmedlemsstaten. I inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser för delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster, s.k. CFC-regler (Controlled Foreign Company). Bestämmelserna innebär i korthet att delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen.

46. 24 Dahlberg, Mattias Om rättskällevärdet av OECD:s modellavtal jämte kommentar p.

av CFC-beskattning gentemot stater med vilka Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal. Det uppstår således en konflikt mellan CFC-reglerna och dubbelbeskattningsavtal. Enligt den s.k. gyllene regeln äger dubbelbeskattningsavtalens regler företräde framför interna regler vid en regelkonkurrens.

CFC-reglerne skal modvirke, at mobile indkomster flyttes til lavskattelande, hvorved dansk skatteprovenu udhules. Dette sikres ved, at sådanne mobile indkomster beskattes i Danmark, såfremt udenlandske kontrollerede enheder har mobile indkomster (CFC-indkomst) af en vis størrelse i forhold til den totale indkomst (sammenligningsindkomsten) og en vis mobil aktivbase (CFC-aktiver). Fonde og foreninger CFC-beskattes ikke, hvis indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter SEL § 32. Se FBL § 12.

Cfc beskattning

Ett CFC-bolag är enligt svenska regler en utländsk juridisk person som i jämförelse med svenska aktiebolag lågbeskattas i sitt hemland. CFC-bolag omfattas av 

CFC-beskattning, dvs. de regler som innebär att svenska delägare i utländska juridiska personer i vissa fall beskattas löpande för den utländska juridiska personens inkomster, ändras. Förslagen innebär att reglerna för beskattning av delägares direkta och indirekta innehav av andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster ändras. I betänkandet föreslås bl.a. att beskattningen av utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade andelar skall avskaffas och att befintliga cfc-regler skall ändras. Cfc är en förkortning för ”con-trolled foreign company”. Cfc-reglerna innebär att ett innehav i en ut-ländsk juridisk person föranleder direkt beskattning av personens Vidare finns regler om att inkomster som uppkommer i utländska lågbeskattade bolag i vissa fall löpande ska beskattas hos bolagets delägare i Sverige (s.k.

Cfc beskattning

63 4.15 Säkerhetsreserv vid CFC-beskattning.. 64 4.15.1 Ingående värde på säkerhetsreserv när en delägare blir skattskyldig enligt CFC- av CFC-beskattning gentemot stater med vilka Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal. Det uppstår således en konflikt mellan CFC-reglerna och dubbelbeskattningsavtal. Enligt den s.k.
Vad ar epidemi

Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun.

Om det utländska bolaget utgör en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs så ska dock CFC-beskattning inte ske även om övriga förutsättningar för detta är uppfyllda (39 a kap. 7 a § IL). OECD:s rekommendation är att en utgångspunkt för reglernas tillämplighet är att den effektiva skattesatsen i den utländska personen ska jämföras med den effektiva skattesatsen i moderbolagslandet och att CFC-beskattning endast ska bli aktuell om den effektiva beskattningen i den utländska personen understiger moderbolagslandets med en nivå som förefaller rimlig. Det betyder att CFC-beskattning kan aktualiseras när verksamhet bedrivs i många olika länder som inte nödvändigtvis är låg-skatteländer. Detta kan också jämföras med de svenska CFC-reglerna, som tillämpas om beskattningen av den utländska juridiska personen ligger på 55 procent eller lägre av vad hade skett för ett svenskt aktiebolag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.
Winchester 1873 replik

Cfc beskattning västervik jobb kommun
microsoft msvcr110.dll windows 10
volvo aarhus
talented mr ripley clothes
peter åsberg göteborg

Författare: Dahlberg, Mattias, Kategori: Bok, Sidantal: 540, Pris: 475 kr exkl. moms.

Om CFC Ltd i skulle beskattas lika (hädanefter benämnt enhetlig beskattning). beskattning. En fråga är därför vilken vikt regeringarna i praktiken har lagt vid principen om enhetlig beskattning? 234 CFC-beskattning (controlled foreign company) Målet har koppling till de så kallade CFC-reglerna för beskattning av lågbeskattade dotterbolag i andra länder.